برچسب:  <span>ديوان عدالت</span>

شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

یكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده