برچسب:  <span>دولت مکلف</span>

دولت مکلف به استمرار آموزش‌های فنی حرفه‌ای و علمی – کاربردی شد

براساس مصوبه مجلس دولت مکلف شد تا به منظور گسترش شایستگی‌های حرفه‌ای نظام کارآموزی و کارورزی، آموزش‌های رسمی و غیررسمی فنی حرفه‌ای وعلمی – کاربردی را استمرار