برچسب:  <span>دوره پس</span>

مراحل آشنايى پيش از ازدواج

مراحل آشنايى پيش از ازدواج مهدى رفيعى‏ دوره پيش ز خواستگارى مرحله دوم: تعيين معيار مرحله سوم: احراز آمادگى شخصى مرحله چهارم: جست‏وجو و شناسايى ابتدايى مرحله