برچسب:  <span>دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري</span>

*

نظر به تراكم غيرمتعارف پرونده ها در برخي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي ساماندهي و كارايي بيشتر اين واحدها مقرر مي دارد: ماده ۱)