برچسب:  <span>در موسسه</span>

ی دکتری"مطالعات علم" و

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران قصد دارد برای دومین دوره دکترای “مطالعات علم” اقدام به پذیرش دانشجو کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون ورودی کتبی رشته