برچسب:  <span>دردسرساز شد</span>

/ اخراج دانشجویان

مقامات دانشگاه کالیفرنیا به دانشجویان اخطار دادند که فروش جزوه و دست نوشته خلاف قوانین آموزشی کشور بوده و بحث مالکیت فکری دانشجویان را زیر سوال می