برچسب:  <span>دادگاه حاضر شود</span>

و چگونه بايد در ؟

براساس قانون يکي از دلايل اثبات خواسته يا دعوي در دادگاه، شهادت شهود است. در شهادت، فردي امري را به نفع يکي از 2 طرف دعوي و