برچسب: خواستگارى و نامزدى

  • خواستگارى و نامزدى

    خواستگارى و نامزدى شهيد مطهرى من سخن خود را درباره چهل ماده پيشنهادى از همان نقطه آغاز مى كنم كه دراين پيشنهادها آغاز شده است.در اين پيشنهادها به ترتيب «قانون مدنى »اول ازخواستگارى و نامزدى بحث به ميان آمده است. نظر به اينكه قوانين مربوط به خواستگارى و نامزدى كه در قانون مدنى آمده است […]

    Continue Reading