برچسب: خواسته

  • قرار تأمین خواسته

    بسمه تعالی «قرار تأمین خواسته» الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته : زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان […]

    Continue Reading