برچسب: جزوه ثبت

  • جزوه ثبت و امور حسبی

    جزوه ثبت و امور حسبی آقای زمانی بنام خداوند جان و خرد    كز آن انديشه برنگذرد مطالبي را كه در اين جلسات مورد بحث قرار خواهيم داد به لحاظ اهميت موضوعي عبارت خواهند بود از : 1.    جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در حقوق ايران 2.    ارتباط اين دو رشته حقوقي با ساير رشته […]

    Continue Reading