برچسب:  <span>جریان</span>

نقش کمرنگ دادستان در جریان محاکمات کیفری

خاتمه تحقیقات مقدماتی در دادسرا و احراز مجرمیت متهم و صدور کیفرخواست را نباید به معنی خاتمه مداخله دادسرا در روند دادرسی های کیفری دانست؛ زیرا تحقیقات