برچسب: جرح عمدي

  • جنبه عمومي بزه هاي قتل عمد و ضرب و جرح عمدي

    محمد علي اخوّت مستشار دادگاههاي تجديد نظر استان تهران به موجب ماده پنج قانون ائين دادرسي كيفري،جرائم به دو دسته تقسيم ميشوند،دسته اول جرائمي هستند كه حيثيت عمومي انان داراي اهميت مخصوص است،دسته دوم جرادئمي كه هرچندحيثيت عمومي دارد ولي اهميت ان از حيثيت نظام مملكتي و ؛آسايش عامه به درجه نوع اول نيست.وبر طبق […]

    Continue Reading