برچسب:  <span>ثبت واقعه</span>

ثبت واقعه ازدواج توسط دفاتراسناد رسمی ازدواج

rjنشست قضایی مورخ 17/2/1388 قضات دادگستري خميني شهر عنوان : ثبت واقعه ازدواج توسط دفاتراسناد رسمی ازدواج سؤال: آیادفاترازدواج مکلف به ثبت واقعه ازدواج قباله های عادی