برچسب:  <span>تنظيم</span>

تنظيم قرار داد اجاره

چه موجر و چه مستأجر داراي حقوق و وظايفي اند كه بعد از تنظيم قرار داد اجاره براي آنها به وجود مي‌آيد. از طرفي با توجه به