برچسب: تملک اراضی

  • نحوه خرید و تملک اراضی

    ماده ۹ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷بهمن ۱۳۵۸ اشعار داشته است: «دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصرف، نسبت به ایداع قیمت اقدام کنند.» این امر بدان معناست که تصرفات بیش از ۳ ماه بدون پرداخت قیمت […]

    Continue Reading