برچسب: تملك اراضي

  • تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمراني

    با پيشرفت جوامع بشري و روي كار آمدن دولتها روز به روز حقوق خصوصي و فردي توسط حقوق عمومي محدودتر مي‌شود و از آنجا كه لازمه زندگي اجتماعي واگذاري برخي حقوق از جمله حق مالكيت فردي به حاكميت است تا همگان از رفاه عمومي و اجتماعي برخوردار شوند از اين رو به صورت ناگزير بايد […]

    Continue Reading