برچسب: تقویم

  • خسارت معنوی و تقویم آن به پول

    ناصر نصیری فیروز خسارت معنوی و تقویم آن به پول بحث، راجع به ضرر وارده به نفس و حقوق معنوی افراد است. می خواهیم بدانیم وقتی ضرری به حیثیت و یا نفس و شرف انسان وارد می شود، آیا می توان این ضرر را جبران نمود؟ بحث، راجع به ضرر وارده به نفس و حقوق […]

    Continue Reading