برچسب:  <span>تغییر</span>

شناسنامه و دادخواست تغییر تاریخ تولد

مرجع صلاحیت دار: الف: اگر متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه اش بیشتر از پنج سال است، باید به کمیسیونی موسوم