برچسب: تعهدات مهندسین

  • تعهدات مهندسین

    تعهدات مهندس معمار: 1- بازديد از محل ملك قبل از شروع به طراحي و تطبيق موقعيت و ابعاد ملك با فرم دستور نقشه صادره . 2- رعايت تعهد نامه 18 ماده‌اي ارائه شده از سوي امور مهندسين ناظر 3- همكاري لازم با مهندس محاسب در خصوص تطبيق نقشه‌هاي معماري با نقشه‌هاي محاسباتي، رعايت شرح خدمات […]

    Continue Reading