برچسب:  <span>تعريف بيمه</span>

آشنايي با حقوق بيمه شدگان تعريف بيمه شده

براساس قانون و مقررات تامين اجتماعي هر كارگري كه براي كارفرمايي كار مي كند و از او حقوق يا دستمزد (نقدي يا غيرنقدي) دريافت مي كند. اگر