برچسب: ترجمه لغات

  • ترجمه لغات متون حقوقی 2

    نام درس: متون حقوقی 2 تالیف: مارتین ها نت www.lawtoday.ir Section three : criminal law 12 Criminal law – General principles of Liability Key point نکات کلیدی Chapter: فصل Describe: توضیح دادن Concept: مفهوم Requirment:شرط یا لزوم Causation:علیت Coincidence:انطباق Transferred Malice:سوء نیت انتقالی Evaluat :ارزیابی Role :نقش Strict Liability :مسوولیت مطلق Introduction مقدمه Produce :ارائه […]

    Continue Reading