برچسب:  <span>تذكراتي</span>

تذكراتي چنذ به دادستانها وبازپرس ها در حمايت آزادي وحقوق فردي واجتماعي در موقع بازپرسي

محمود سرشار مقالات سایت حقوق امروز دنياي كنوني در نتيجه اين دو جنگ عالم سوز در مخوف ترين و دهشتناك ترين دوره تاريخ افتاده و آن بحران