برچسب:  <span>تدریس اساتید</span>

افت کیفیت تدریس اساتید و سطح علمی دانشجویان در آمریکا

انتقاد بر روی کیفیت تدریس در مراکز آموزش عالی آمریکا رو به افزایش بوده و در مقایسه با توانایی اثبات شده دانشگاههای آمریکا بر روی مباحث تحقیقاتی