برچسب:  <span>تحقيقات مقدماتى</span>

حق دفاع در تحقيقات مقدماتى

حميدرضا سلمانيان وکیل پایه یک دادگستری افراد با زندگى در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادى هاى خويش را از دست داده و توافق مى كنند با خوددارى از