برچسب:  <span>تحصيلي 89/88 ثبت شده</span>

اطلاعیه در ویرایش، لیست های تحصیلی 89/88 ثبت شده در سیستم گلستان

احتراماً پيرو نامه  18693/2/د مورخ 16/6/89 در خصوص مهلت ويرايش، ثبت و حذف ليست هاي وام سال تحصيلي 89/88 ثبت شده در سيستم گلستان از تاريخ 22/6/89