برچسب:  <span>بين المللي</span>

حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي

به نام خدا عنوان مقاله: حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نگارندگان: سيدنجم الدين حسينی علی باقری چکيده حق دفاع از مقدس ترين حقوق انساني