برچسب:  <span>برنامه امتحانات</span>

برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نورهمه رشته ها

برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نورهمه رشته ها

عناوین رشته های دایر، لیست ارائه دروس، وضعیت منابع درسی و برنامه امتحانات و جدول تطبیق سال تحصیلی ۸۹-۸۸

· كارشناسي ارشد: علوم انساني: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات و جدول تطبيق علوم پايه: عناوين رشته هاي داير،