برچسب:  <span>بدون کنکور</span>

پذیرش بدون کنکور دانشجوی دکتری در 11 دانشکده دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف از میان دانش آموختگان ممتاز دانشگاههای معتبر کشور که تقاضای آنها جهت بررسی و ارزیابی تا 28 آذرماه به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برسد،