برچسب: بايع

  • تاثيرفسخ بايع برانتقال مبيع از سوي خريدار

    * تاثيرفسخ بايع برانتقال مبيع از سوي خريدار محمد مهدي صفا كيش عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد – واحد مشهد تاثيرفسخ بايع برانتقال مبيع از سوي خريدار v        چكيده: در مواردي پس از وقوع دو يا چند معامله متوالي نسبت به مبيع، نخستين فروشنده براي فسخ بيع اقدام مي كند. كه در مواجهه با چنين […]

    Continue Reading