برچسب:  <span>اماكن</span>

تعمير اماكن استيجاري

ساختمان مسكوني يا مكان تجاري كه به اجاره داده مي‌شود ممكن است در زمان و مدت اجاره نياز به تعميرات اساسي يا جزيي داشته باشد در اين