برچسب:  <span>الزامات قانوني</span>

تعرض ممنوع(درباره حريم خصوصي و الزامات قانوني آن)

حريم به معناي آنچه از پيرامون خانه و عمارت كه بدان متعلق باشد… مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب است و خصوصي به معناي شخصي،

تعرض ممنوع(درباره حريم خصوصي و الزامات قانوني آن)

حريم به معناي آنچه از پيرامون خانه و عمارت كه بدان متعلق باشد… مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب است و خصوصي به معناي شخصي،