برچسب: اقدامات ثبتی

  • بهبود روش اقدامات ثبتی در مورد سهم الارث زوجه

    بسم الله الرحمن الرحیم بهبود روش اقدامات ثبتی در مورد سهم الارث زوجه مقدمه آیین نامه قانون ثبت املاک با بررسی های لازم ورعایت موازین حقوقی پس از تشکیل جلسات متعدد تهیه ودر تاریخ 18/11/1380 مورد تصویب رئیس معظم قوه قضائیه قرار گرفت ومفاد آن در روزنامه رسمی شماره 16613 مورخ 18/12/1380 انتشاریافت.آثار پربار آن […]

    Continue Reading