برچسب:  <span>اعتبارات خاص</span>

دانشجویان جانباز ، و کمیته امدادی از

براساس مصوبه مجلس شهریه دانشجویان جانباز 25 درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنها و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی