برچسب:  <span>اصل تکلیف</span>

مقاله اصل تکلیف اثباتی غیر مستقیم

محمود ملک زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز اصل تکلیف اثباتی غیر مستقیم مقدمه : [در دعاوی کیفری اصولا بار اثبات بر