برچسب:  <span>استناد و اثبات</span>

: بين

استناد و اثبات قانون خارجي: مقايسه اي بين سيستم هاي مهم اروپائي پروفسور ترور سي هارتلي Trevor C. Hartly مترجم : دكتر محمدجعفر قنبري جهرمي مقدمه قواعد