برچسب:  <span>اسباب مشترك</span>

تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك

گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و