برچسب: ازدواج

  • ثبت واقعه ازدواج توسط دفاتراسناد رسمی ازدواج

    rjنشست قضایی مورخ 17/2/1388 قضات دادگستري خميني شهر عنوان : ثبت واقعه ازدواج توسط دفاتراسناد رسمی ازدواج سؤال: آیادفاترازدواج مکلف به ثبت واقعه ازدواج قباله های عادی ازدواج که دردست زوجین می باشد ونسبت به آن دردفاتر اسنادرسمی اقرارنامه تنظیم شده است می باشند یاخیر؟

    Continue Reading

  • اجازه پدر براي ازدواج دختر

    اگر دختر خواست به عقد كسي درآيد بايد از پدر اجازه بگيرد. البته در اين مسئله اختلا ف نظر وجود دارد كه اين اختلا ف بين فقهاي قديم و جديد است. بررسي حقوق زن در اسلا م و احكام مربوط به آن اگر چه در مجموعه گزاره ها و آموزه هاي ديني بخش كوچكي به […]

    Continue Reading