برچسب:  <span>ازدواج کرد؟</span>

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟ ازدواج نهادي مدني در حقوق ايران است كه علاوه بر اين كه واجد آثار حقوقي و مدني زيادي مي باشد