برچسب: ازدواج و طلاق

  • آمار ثبت ازدواج و طلاق در ایران سال88

    ازدواج و طلاق : هرچند واقعه ازدواج و طلاق بطور مستقيم موجب افزايش و يا كاهش جمعيت نمي گردند ، ولي اهميت اين وقايع درتأثيرگذاري آنها بر امكان باروري و يا انقطاع آن مي باشد. لذا اين شاخص ها نيز بعنوان مؤلفه هاي مؤثر بر رشد جمعيت شناخته مي شوند . در سال 88 تعداد 78469 واقعه ازدواج و […]

    Continue Reading