برچسب:  <span>آمار ثبت</span>

آمار ثبت ازدواج و طلاق در ایران سال88

ازدواج و طلاق : هرچند واقعه ازدواج و طلاق بطور مستقيم موجب افزايش و يا كاهش جمعيت نمي گردند ، ولي اهميت اين وقايع درتأثيرگذاري آنها بر