ماه: تیر 1397

  • نحوه صدور قرار بازداشت موقت

    نحوه صدور قرار بازداشت موقت

    قرار بازداشت موقت به‌طور کلی، هنگامی که پرونده‌ای تحت رسیدگی قرار می گیرد، به‌منظور دسترسی به متهم و تضمین حضور او در مرجع رسیدگی و همچنین جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، بازپرس که اصولاً وظیفه تحقیقات مقدماتی پرونده را برعهده دارد، قرار تأمین کیفری صادر می‌کند. قرارهای تأمین کیفری ۹ مورد هستند […]

    Continue Reading