ماه: اردیبهشت 1396

  • رای دادگاه کرمانشاه در خصوص پاسور

    رای دادگاه کرمانشاه در خصوص پاسور

    رای دادگاه کرمانشاه در خصوص پاسور❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ “رای دادگاه” به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای کرمانشاه به شماره …. متهمین۱-….۲- ….متهمند ردیف اول به نگهداری ۱۴ دست پاسور و ردیف دوم نگهداری ۱۲ دست پاسور که به نظر این دادگاه و به دلایل ذیل عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد ۱- در مواد ۷۰۶و۷۰۷ ق.م.ا قانونگذار […]

    Continue Reading