ماه: شهریور 1392

  • احکام اسلامي براي “ديه اعضا”

    به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، “دیه”، دیعه و یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده و یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود. در تعریف حقوقی، دیه کیفر نقدی است که از مجرم […]

    Continue Reading

  • حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

    حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی قانون جدید حمایت خانواده ، نشانگر رویکردی نوین در امر قانونگذاری در بستر حقوق خانواده کشورمان است. مصلحت اندیشی که یکی از بنیاد های فلسفی و اخلاقی امر تقنین در فقه عامه و همچنین نظام حقوقی کامن لا ( مانند احکام صادره از […]

    Continue Reading