ماه: <span>خرداد 1392</span>

ابلاغ رئيس قوه قضائيه/ قضات سيگاري پذيرش نمي شوند

رئيس قوه قضائيه آيين نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات و دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر