ماه: <span>اردیبهشت 1391</span>

پنجمین دوره مقدماتی آموزش داوری

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران برگزار می کند پنجمین دوره مقدماتی آموزش داوری 21 تا 29 تیر ماه 1391 مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با توجه به

فراخوان مقاله

موضوع: حقوق بين الملل بشردوستانه دانشجويان و پژوهشگران ارجمند كميته ملي حقوق بشردوستانه و كميته بين المللي صليب سرخ در نظر دارند تا چند مقاله برگزيده را