ماه: اسفند 1390

 • پرونده در دست شهود

  پرونده در دست شهود شهود می توانند سرنوشت یک دعوی را تغییر دهند. شاهدانی که عاقل، بالغ، عادل و مومن هستند، عرصه آنقدر برایشان باز است که به نفع یکی از دو طرف دعوی و به ضرر دیگری شهادت بدهند و سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را مشخص کنند. شاهد وقتی در محکمه […]

  Continue Reading

 • وقتی می توانیم معامله را فسخ کنیم

  وقتی می توانیم معامله را فسخ کنیم در اصطلاح حقوقی به داشتن اختیار بر هم زدن معامله «خیار» می گویند. وقتی می توانیم معامله را فسخ کنیم در اصطلاح حقوقی به داشتن اختیار بر هم زدن معامله «خیار» می گویند. از دیدگاه قانون مدنی ماده ۳۹۶ انواع خیارات برای فسخ معامله ۱۰ مورد است که […]

  Continue Reading

 • حق با مستاجر نیست!

  حق با مستاجر نیست! مسکن محلی است که هر موجودی از پرنده و چرنده تا حشرات و حیوانات و از جمله انسان نیازمند آن است و ساده ترین اسم مسکن «سرپناه» است. حق با مستاجر نیست! مسکن محلی است که هر موجودی از پرنده و چرنده تا حشرات و حیوانات و از جمله انسان نیازمند […]

  Continue Reading

 • وقتی شاکی می گذرد

  وقتی شاکی می گذرد… شاکی آنقدر قدرت دارد که متهم را به دادگاه بکشد و مجرمیتش را ثابت کند و آنقدر توانمند است که متهم را با عفو خود از محاکمه نجات دهد. وقتی شاکی می گذرد… شاکی آنقدر قدرت دارد که متهم را به دادگاه بکشد و مجرمیتش را ثابت کند و آنقدر توانمند […]

  Continue Reading