ماه: <span>اسفند 1390</span>

پرونده در دست شهود

پرونده در دست شهود شهود می توانند سرنوشت یک دعوی را تغییر دهند. شاهدانی که عاقل، بالغ، عادل و مومن هستند، عرصه آنقدر برایشان باز است که

وقتی می توانیم معامله را فسخ کنیم

وقتی می توانیم معامله را فسخ کنیم در اصطلاح حقوقی به داشتن اختیار بر هم زدن معامله «خیار» می گویند. وقتی می توانیم معامله را فسخ کنیم