وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

آيين نامه استخدام پيماني

آيين نامه استخدام پيماني

موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري

تصويبنامه شماره 52282/ت664 مورخ 15/6/1368و اصلاحات بعدي آن موضوع تصويبنامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 92053/101 مورخ 22/5/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اصلاح آيين نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري و تصويبنامه شماره 52282/ت664 مورخ 5/6/1368 و اصلاحات بعدي آن را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و دستگاههايي كه از اين آيين نامه استفاده مي نمايند و در اين آيين نامه ” دستگاه “ ناميده مي شوند. نيازهاي استخدامي خود را از محل مجوزهاي استخدامي براي تصدي پستهاي موقت (موضوع تبصره ماده 8 قانون استخدام كشوري) و ثابت . به موجب قراردادي كه طبق مقررات اين آيين نامه بين دستگاه و داوطلبان خدمت پيماني منعقد مي شود, تأمين مي نمايند.
تبصره – انعقاد قرارداد با مستخدمين پيماني طبق نمونه اي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ مي گردد صورت مي گيرد.
ماده 2- مستخدمين موسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري كه براساس تبصرع ماده 5 قانون مذكور به پست ثابت سازماني تخصصي در دستگاههاي مشمول اين آيين نامه منصوب مي شوند درمدت مأموريت تابع مقررات اين آيين نامه خواهند بود.
ماده 3- مدت قرارداد استخدام پيماني بنا به تشخيص دستگاه ذيربط يكسال تا سه سال مي باشد و تمديد آن تا زمان بازنشستگي در صورت وجود اعتبار و رضايت از خدمات مستخدم و طي دوره آموزشي مربوط براي ارتقاي سطوح علمي و توانمندي و جلب رضايت مديران ذيربط و ارباب رجوع بلامانع خواهد بود. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 4- افرادي كه در مشاغل كارگري موضوع تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري به خدمت پذيرفته مي شوند تابع مقررات قانون كار مي باشند و از شمول اين آيين نامه مستثني خواهند بود.
ماده 5- استخدام مستخدمين بازنشسته و بازخريد شده دولت در دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به عنوان مستخدم پيماني ممنوع است .
ماده 6- فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يك از طرفين قرارداد با يكماه اعلام قبلي امكانپذير خواهد بود مگر آنكه در قرارداد مدت كمتري تعيين شده باشد .
ماده 7- داوطلبان استخدام پيماني بايد علاوه بر شرايط اختصاصي تصدي شغل موردنظر داراي شرايط زير نيز باشند:
الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران و متدين به يكي از اديان رسمي كشور و اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران .
ب – انجام خدمت وظيفه يا معافيت قانوني درصورت مشمول بودن .
ج – عدم اعتياد به مواد مخدر .
د – نداشتن محكوميت جزايي موثر .
هـ – صحت مزاج و توانايي انجام كار .
و – داشتن حداقل 18 سال تمام
ماده8 – استخدام به صورت پيماني از طريق امتحان يا مسابقه و گزينش برطبق ضوابط ومقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمي صورت خواهد پذيرفت .
تبصره 1- كليه ضوابط  و مقررات اداري و استخدامي مربوط به مستخدمين رسمي درمورد مستخدمين پيماني نيز ملاك عمل مي باشد, موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط  فوق با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور امكانپذير است
تبصره 2- صدور حكم استخدام پيماني قبل از طي تمام يا بخشي از مراحل گزينش براي قرارداد به مدت يك سال بلامانع است , ولي تمديد قرارداد براي سنوات بعدي موكول به تأئيد هيأت يا هسته گزينش ذيربط مي باشد.
ماده 9- شرايط احراز مشاغل مورد تصدي مستخدمين پيماني , مدرك تحصيلي است كه در طرحهاي طبقه بندي مشاغل مستخدمين رسمي (بدون داشتن سابقه تجربي ) براي تخصيص به اولين طبقه رشته شغلي موردنظر ضروري باشد.
ماده 10- حقوق و مزاياي كليه مستخدمان پيماني دستگاههاي دولتي از تاريخ 1/1/1378 مانند كاركنان رسمي مشابه و به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مقررات آن تعيين مي شود.
تبصره -1 در صورتي كه شرايط بازار كار اقتضاء نمايد براي استخدام پيماني برخي افراد با تخصص هاي ويژه و با مدرك ليسانس , فوق ليسانس و دكتراي تخصصي ,‌علاوه بر حقوق و فوق العاده هاي موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت وجهي تحت عنوان فوق العاده مخصوص پرداخت مي شود. ميزان فوق العاده يادشده با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب شورايي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و يا نمايندگان تام الاختيار آنان تعيين خواهد شد .
تبصره 2- به منظور جذب و نگهداري و تشويق كاركنان برجسته و فعال پرداخت فوق العاده موضوع تبصره (1) اين ماده بنا به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه , تا چهل درصد(40%) , براساس نتايج ارزيابي عملكرد مستخدمين پيماني كه ميزان آن در قرارداد پيماني تعيين مي گردد بلامانع است .
تبصره 3- مجموع حقوق و مزايا و فوق العاده مخصوص پرداختي به اينگونه كاركنان از ميزان مقرر در ماده (11) قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز نخواهد كرد .
ماده 11- مستخدمين پيماني از نظر بيمه و بازنشستگي و نظاير آن مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي مي باشند و سوابق خدمتي اينگونه مستخدمين در دستگاههاي دولتي و غيردولتي از نظر بيمه و بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط جزو سوابق مورد قبول محسوب مي گردد .دستگاههاي مشمول اين آيين نامه مكلف هستند حق بيمه مقرر را از دريافتي مستخدم كسر و با اضافه نمودن سهم كارفرما طبق مقررات مربوط , به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.
ماده 12- مستخدمين پيماني سالي يكماه حق استفاده از مرخصي استحقاقي به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط را خواهند داشت .
تبصره 1- استفاده از مرخصي استحقاقي با تقاضاي مستخدم و موافقت رئيس مربوط مي باشد . تعطيلات واقع در بين دو مرخصي استحقاقي جزء مرخصي استحقاقي منظور خواهدشد.
تبصره 2- حق استفاده از مرخصي مربوط به هر ماه براي ماههاي بعد محفوظ است ولي مستخدمي نمي تواند در هر سال بيش از پانزده روز مرخصي استحقاقي خود را ذخيره نمايد و هرگاه از بقيه مرخصي مذكور استفاده ننمايد مدت زائد بر پانزده روز ذخيره نخواهد شد.
تبصره 3- دستگاهها مكلف هستند به مستخدمين پيماني به هنگام خاتمه قرارداد (درصورت عدم تمديد) به ازاء‌هر سال سابقه خدمت قابل قبول علاوه بر حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصي استحقاقي ذخيره شده , يكماه آخرين حقوق ومزايا پرداخت نمايند. تبصره 4- براي دستگاههايي كه دو روز در هفته تعطيل مي باشند ( پنجشنبه و جمعه ) مدت فوق الذكر 24 روز تعيين مي گردد.
ماده 13- مستخدمين پيماني مي توانند در صورت نياز با موافقت دستگاه استخدام كننده هر سال يكماه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. مدت مرخصي بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه منظور نمي گردد.
ماده 14- مستخدمين پيماني در صورت ابتلاء به بيماريهايي كه مانع از انجام كار آنان باشد و نيز زنان باردار از حمايتهاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد .
تبصره 1- اين قبيل مستخدمين موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذيربط از علت عدم حضور خويش در محل خدمت , مدارك مربوط به بيماري كه به تأييد مراجع قانوني مذكور در قانون تأمين اجتماعي رسيده باشد را نيز در پايان ايام بيماري ارائه نمايند.
تبصره 2- حقوق و فوق العاده هاي مستخدمين پيماني كه عدم اشتغال آنان به سبب بيماري باشد و در بيمارستان بستري نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بيماري وحداكثر تا پايان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود .
ماده 15- در صورتيكه مستخدم پيماني مدت هفت روز بدون اطلاع و يا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود دستگاه دولتي مي تواند قرارداد استخدام را بدون رعايت يك ماه مهلت مقرر در ماده 6 از تاريخ ترك خدمت فسخ نمايد و وجوه مربوط به تبصره هاي (1) و (2) ماده (12) و مرخصي ذخيره شده موضوع تبصره (2) ماده (14) به وي تعلق نخواهد گرفت .
ماده 16- هرگاه مستخدم پيماني درحين انجام وظيفه ناقص يا از كارافتاده شود يا به سبب انجام وظيفه و در حين آن فوت شود مستخدم يا بازماندگان وي طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي از مستمري از كارافتادگي يا بازنشستگي و يا مستمري بازماندگان استفاده خواهندنمود.
ماده -17مستخدمين پيماني كه به سبب حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و يا به سبب شركت يا همكاري در عمليات نظامي جهت دفاع از تماميت و استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران معلول و يا از كارافتاده شناخته مي شوند و يا به درجه رفيع شهادت نايل مي گردند از لحاظ برقراري مستمري از كارافتادگي يا مستمري بازماندگان مشمول قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي شوند مصوب 18/11/1360 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن خواهندبود.
ماده 18- اوقات كار و تعطيل مستخدمين پيماني به همان ترتيبي است كه براي مستخدمين رسمي وزارتخانه يا موسسه دولتي طرف قرارداد مقرر مي باشد ولي هرگاه در قرارداد استخدام به مقتضاي نوع كار به ترتيب ديگري توافق شده باشد مطابق آن توافق عمل خواهد شد و در هر حال ساعات كار مستخدمين پيماني از حداقل ساعات كار قانوني مقرر كمتر نخواهد بود.
ماده 19- هرگاه مستخدم پيماني بخواهد در غيرساعات كار در موسسات ديگري مشغول كار شود بايد قبلاً به وزارتخانه يا موسسه دولتي محل كار خود اطلاع دهد.
تبصره – اشتغال مستخدم پيماني در ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي و نيز موسسات غيردولتي كه طرف معامله با دستگاه دولتي متبوع مستخدم قرار دارند ممنوع است .
ماده 20- تغيير شغل مستخدم پيماني با اصلاح قرارداد منعقده و رعايت مقررات مربوط بلامانع است .
ماده 21- انتقال و مأموريت مستخدمين پيماني ( مشروط به پرداخت حقوق و مزايا توسط دستگاه مأمور گيرنده ) در طي مدت قرارداد به ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي و نيز اعزام آنان براي طي دوره هاي آموزشي يا كارآموزي كوتاه مدت (حداكثر شش ماه ) مربوط به شغل ارجاعي در داخل و خارج از كشور با رعايت مقررات مربوط بلامانع است .
ماده 22- وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري مكلفند رونوشتي از قرارداد استخدامي مستخدمين پيماني را دربدو استخدام و درصورت تمديد, رونوشتي از قرارداد تمديدي را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال دارند.
ماده 23- مفاد قرارداد مستخدمين پيماني كه به موجب مقررات قبلي به خدمت اشتغال دارند تا خاتمه مدت يا فسخ آن از لحاظ پرداخت وجوه تعيين شده درقرارداد به قوت خود باقي است ولي تمديد يا انعقاد قرارداد جديد از هرلحاظ تابع مفاد اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 24- استخدام پيماني كاركناني كه در اجراي مقررات پاكسازي و بازسازي يا قانون رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير قوانين و مقررات انضباطي مشابه به انفصال دائم محكوم گرديده اند مجاز نمي باشد.
تبصره – استخدام پيماني كساني كه به موجب مقررات مذكور در اين ماده به مجازات اخراج محكوم شده يا بشوند در همان دستگاه دولتي ممنوع است و در صورتيكه حكم اخراج صرفاً به دليل ترك خدمت و يا غيبت صادر شده باشد استخدام پيماني فرد موردنظر به تشخيص بالاترين مقام دستگاه بدون احتساب سابقه خدمت قبلي , بلامانع است .
ماده-25 رسيدگي به تخلفات اداري مستخدمين پيماني و تعيين مجازات آنان مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين نامه اجرايي آن مي باشد.
ماده 26- تبديل وضع مستخدمين رسمي به پيماني با درخواست كتبي آنان و موافقت دستگاه ذيربط امكانپذير خواهد بود كه در اينصورت با درخواست بازخريد خدمت مستخدمين رسمي و پرداخت وجوه مربوط به حق بيمه مربوط به سالهاي خدمت دولتي توسط مستخدمين به سازمان تأمين اجتماعي براساس مقررات اين آيين نامه به صورت پيماني ادامه خدمت خواهند داد .
ماده 27- هرگونه تغييري در اين آيين نامه منوط به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود و در صورت ضرورت دستورالعملهاي لازم جهت اجراي اين آيين نامه توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي گردد.
ماده- 28 مستخدمين پيماني تا زمان بازنشستگي مشمول مفاد مقررات اين آيين نامه و اصلاحات بعدي آن خواهند بود و تبديل وضع آنان موجه نمي باشد.