آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 23/12/1379 رئیس قوه قضاییه

آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 23/12/1379 رئیس قوه قضاییه‌)

الف ـ تشکیلات‌
ماده 1 ـ انجام امور مربوط به اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه محول می‌گردد که طبق‌مقررات این آئین‌نامه اقدام نماید.
ماده 2 ـ به منظور بررسی صلاحیت کسانی که متقاضی تاسیس موسسه مشاوره حقوقی و یا کارشناسی می‌باشند هیاتی مرکب از معاون قضایی رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیات‌) و مدیر کل آموزش و مدیر کل گزینش و استخدام قوه قضائیه به علاوه دو یا سه تن از اساتید دانشگاه ‌در رشته حقوق یا قضات عالیرتبه با تعیین رئیس قوه قضائیه به ریاست معاون قضایی قوه قضائیه ‌تشکیل می‌گردد. وظایف هیات مذکور به شرح ذیل است‌:
الف ـ تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال‌
ب ـ بررسی و تعیین صلاحیت متقاضیان‌
ج ـ نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آئین‌نامه‌
هـ ـ پیگیری و رسیدگی به تخلفات مشاورین و کارشناسان موضوع این آئین‌نامه راسا یا حسب‌درخواست شاکی خصوصی‌
و ـ تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آئین‌نامه مسکوت است با توجه به روح‌این آئین‌نامه و قوانین و مقررات موجود
ب ـ شرایط متقاضیان‌
ماده 3 ـ متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرایط ‌ذیل باشند:
الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران‌
ب ـ داشتن حداقل 25 سال تمام سن‌
ج ـ داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به‌شرط ارزشیابی رسمی‌) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی‌و در رشته مورد تقاضا برای‌متقاضیان کارشناسی‌
د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان‌
هـ  ـ عدم سو پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر به تایید سازمان پزشکی قانونی‌
ز ـ عدم اشتغال اعم از رسمی ، قرارداد و پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای‌دولتی‌، نهادهای انقلابی‌، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی ‌و عدم اشتغال به‌سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز.
ح ـ نداشتن سو شهرت‌
ط ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی‌
ی ـ عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت‌برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای‌متقاضیان کارشناسی‌
تبصره ـ مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند (ز) مستثنی‌است‌.
ج ـ مدارک و نحوه درخواست‌
ماده 4 ـ در مهر ماه هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی داردبا تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی‌می گردد. متقاضیان بایدظرف مدت مقرر در آگهی‌، درخواست خود را با درج مراتب ذیل در آن به معاونت قضایی قوه‌قضائیه تسلیم یا ارسال نمایند:
الف ـ مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی‌
ب ـ محل اقامت و نشانی پستی‌
ج ـ سوابق شغلی قبل از درخواست‌
د ـ تعیین محل مورد درخواست برای تاسیس موسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی‌
ماده 5 ـ درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد:
الف ـ یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه‌
ب ـ شش قطعه عکس 4*3
ج ـ گواهی‌های مذکور در ماده 3
د ـ گواهی وثاقت به امضای کسی که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی یا کارشناسی مناسب‌معرفی کند
هـ  ـ گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال‌
د ـ نحوه رسیدگی‌، انتخاب و آموزش‌
ماده 6 ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در معاونت قضایی ثبت و برای هر متقاضی‌پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. معاونت مذکور، سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی‌محل اقامت و اشتغال و از موسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحومقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده‌، منعکس و به هیات موضوع ماده 2 این آیین‌نامه تسلیم‌می‌نماید.
ماده 7 ـ معاون قضایی یا هیات مذکور در ماده 2 می‌تواند انجام اقداماتی در رابطه با بررسی‌صلاحیت متقاضیان را از هسته‌های گزینش قوه قضاییه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش‌مربوطه مکلف است نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر به هیات اعلام نماید.
ماده 8 ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهدآمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.
تبصره ـ اعضای هیات علمی رسمی دانشکده‌های حقوق به شرط داشتن مدرک دکتری تاییدشده و حداقل سه سال سابقه تدریس در دروس حقوقی‌، از شرکت در این آزمون معاف می‌باشند.
ماده 9 ـ مواد امتحانی برای داوطلبان مشاوره حقوقی عبارتند از:
متون فقه در حد تحریرالوسیله‌، قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی‌، قانون مدنی و امور حسبی‌،قانون تجارت‌، قانون مجازات اسلامی و قانون ثبت اسناد و املاک‌.
ماده 10 ـ مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:
الف ـ دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا
ب ـ قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی‌
ماده 12 ـ چگونگی و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن‌، از جمله انجام مصاحبه پس ازقبولی در آزمون کتبی را هیات موضوع ماده 2 این آیین‌نامه مشخص می‌کند.
ماده 13 ـ هیات‌، اسامی  داوطلبانی را که صلاحیت آنان محرز تشخیص داده شده است جهت‌دستور صدور پروانه به اطلاع رئیس قوه قضاییه خواهد رسانید.
ماده 14 ـ پروانه مشاورین و کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه به امضای‌کسی که از طرف‌رئیس قوه قضاییه تعیین می شود خواهد رسید. اعتبار پروانه مذکور دو سال خواهد بود که پس از آن‌برای مدتهای مشابه قابل تمدید می‌باشد. در صورت عدم تمدید پروانه‌، وکالت این افراد در مراجع‌قضایی پذیرفته نخواهد شد. همچنین ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع قضایی به کارشناسی که‌پروانه وی تمدید نشده است ممنوع می‌باشد.
ماده 15 ـ متقاضیان مشاوره حقوقی پس از احراز صلاحیت و پذیرش آنان‌، به مدت 6 ماه دوره‌کارآموزی را مانند کارآموزان قضایی‌، زیر نظر اداره کل آموزش قوه قضاییه طی می‌کنند.
تبصره 1 ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود که از طرف معاونت قضایی یا اداره‌کل آموزش به او داده می‌شود. در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ازسوی اداره کل آموزش ثبت خواهد شد.
تبصره 2 ـ پذیرفته‌شدگانی که حداقل 6 ماه سابقه کار قضایی به تأیید مراجع مربوطه داشته‌باشند و نیز اعضا رسمی هیات‌های علمی دانشکده‌های حقوق داخل کشور که دارای مدرک‌تحصیلی دکتری در یکی از رشته‌های حقوقی باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمی آنهاگذشته باشد، از انجام دوره کارآموزی معاف خواهند بود.
ماده 16 ـ پذیرفته شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت 6 ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی دررشته مربوط که حداقل 5 سال سابقه کارشناسی داشته باشد کارآموزی نمایند. در رشته‌های جدیدکارشناسی‌، شخص پذیرفته شده از کارآموزی‌معاف خواهد بود مگر آنکه هیات مذکور در ماده 2ترتیب دیگری را مقرر نماید.
ماده 17 ـ پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور اکثریت اعضای هیات مذکور در ماده 2 به‌ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌نماید.
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم‌
در این موقع که می‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقی‌) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یادمی‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص‌، مقامات قضایی اداری و همکاران‌و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز و درامور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت‌من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم‌.
متن سوگند نامه کارشناس رسمی به شرح ذیل می‌باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم‌
به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال راحاضر و ناظر دانسته به راستی و درستی‌، عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن‌دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز رامکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم‌.
ماده 18 ـ پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفردا یا مشترکا اقدام به تشکیل موسسه می‌نمایند.دارندگان پروانه مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات وموسسات غیرتجاری نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایند در غیر این صورت مجوز باطل و بی اعتبارخواهد بود مگر آنکه هیات مذکور در ماده 2، این مدت را حداکثر برای یک بار به مدت 6 ماه دیگرتمدید نماید.
تبصره 1 ـ ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام می‌شود که پروانه تاسیس‌موسسه برای آن محل صادر شده است‌.
تبصره 2 ـ ثبت موسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تاسیس از قوه قضاییه برای‌مدتی که درپروانه تعیین شده است خواهد بود. تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.
تبصره 3 ـ موسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به موسسات غیرتجاری‌خواهد بود.
ماده 19 ـ موسسه مشاوره حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود ونمی‌توان عملا فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود. در غیر این صورت پروانه صادره ابطال‌می‌گردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلا موافقت هیات مذکور در ماده 2 کسب شده باشد.
تبصره ـ مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای‌دیگر به عنوان وکیل نمی‌باشد.
ماده 20 ـ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک موسسه می‌باشند. ایجاد شعب و موسسات‌فرعی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی موسسه و تمام شعب آن خواهد بود.
ماده 21 ـ وظایف و تکالیف و مسئولیتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این‌آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای‌دادگستری و کارشناسان‌رسمی مقرر است‌.
ماده 22 ـ مشاوران حقوقی موضوع این آیین‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت دو سال‌، مشاورحقوقی پایه 2 محسوب می‌شوند و تنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرائم مستوجب تعزیررسیدگی می‌کنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از صد میلیون ریال یا خواسته‌غیرمالی رسیدگی می‌کنند را دارند.پس از انقضای این مدت و به شرط نداشتن تخلف‌، پروانه مشاوربه پایه (1) ارتقا می‌یابد. دارندگان پروانه پایه (1) حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی‌، کیفری‌و غیره را دارند.
تبصره 1 ـ اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده‌هانمی‌باشد.
تبصره 2 ـ قبول شدگان در آزمون و مصاحبه مشاوره حقوقی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوندکه حسب ارجاع هیات موضوع ماده 2 این آیین‌نامه‌، ارائه خدمات و مشاوره حقوقی از سوی آنان به‌متهمان‌، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی‌لازم را برای استخدام وکیل ندارند با نرخهای‌کمتر و شرایط سهل خواستار شود.
تبصره 3 ـ آن دسته از مشاوران حقوقی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالامی‌باشند می‌توانند درخواست صدور پروانه تخصصی در رشته‌ای که در آن رشته مدرک تحصیلی‌خود را اخذ کرده‌اند بنمایند. در چنین صورتی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره آنها در پرونده‌های مرتبط بارشته تخصصی آنان 25 درصد بیش از مبالغ مذکور در ماده 23 خواهد بود.
ماده 23 ـ حق‌الوکاله مشاورین و حق‌الزحمه کارشناسان حداکثر تا 60% تعرفه وکلای پایه یک‌دادگستری و کارشناسان رسمی حسب مورد خواهد بود. میزان حق‌المشاوره توسط هیات موضوع‌ماده 2 همه ساله تعیین خواهد شد.
ماده 24 ـ موارد تخلف مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه حسب مورد همان‌است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است‌.تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ کتبی‌بدون درج در پرونده‌، توبیخ کتبی با درج درپرونده‌، عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور موقت و لغو یا عدم تمدید پروانه‌مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور دائم‌
تبصره ـ مرجع اعمال این تنبیهات هیات موضوع ماده 2 آیین‌نامه خواهد بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 65 = 70

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.