قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور

قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور

‌ماده 1 – به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي‌صلاح مجاز‌خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال‌جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پس‌ازموافقت كتبي‌زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري‌آنها (‌هر يك به تنهايي يا هر دو) به‌اثبات رسيده اقدام نمايند.

‌ماده 2 – تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و‌تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر‌مي‌كند:
‌الف – زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه‌استعداد دريافت جنين راداشته باشد.
ب – زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
ج – هيچ‌يك از زوجين محجور نباشند.
‌د – هيچ‌يك  از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب‌العلاج نباشند.
‌هـ- هيچ‌يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.
‌و – زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.

‌ماده 3 – وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده ازلحاظ‌نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.

‌ماده 4 – بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده، خارج از نوبت و‌بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تأييد صلاحيت‌زوجين قابل تجديدنظر مي‌باشد.

‌ماده 5 – آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران‌خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382.5.8 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌مهدي كروبي‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.