وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

آیین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری

آیین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پیشنهاد شماره 14514/02/111 مورخ 25/7/1385 وزارت دادگستری و به استناد ماده 189 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری
ماده 1- به منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و تسهیل و تسریع در حل و فصل پرونده های در صلاحیت دیوان عدالت اداری، «شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری» که در این آئین نامه به اختصار «شوراهای حل اختلاف تخصصی» نامیده می شوند، تشکیل می گردد.

ماده 2- حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف تخصصی، رسیدگی به پرونده های مربوط به اقدامات دستگاه های موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری – مصوب 1385 – می باشد که قابلیت طرح در شعب دیوان عدالت را دارند و دارای ماهیت قضائی نبوده یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است.

ماده 3- شوراهای حل اختلاف تخصصی با رعایت مفاد ماده 6 این آئین نامه، در مراکز زیر تأسیس شده و به ترتیب زیر رسیدگی می نمایند:
الف- در محل دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی به پرونده های موضوع این آئین نامه در مواردی که به تشخیص معاون ارجاع یا رئیس شعب دیوان با تصالح قابل حل می باشد؛
ب- در دستگاه های مستقر در تهران؛ با هماهنگی وزیر یا بالاترین مقام مسئول، برای رسیدگی به پرونده های موضوع این آئین نامه در حوزه آن دستگاه؛
ج- در دستگاه های مستقر در مراکز استان ها؛ با هماهنگی استاندار و رئیس کل دادگستری استان، برای رسیدگی به پرونده های موضوع این آئین نامه در حوزه آن استان.

ماده 4- شوراهای حل اختلاف تخصصی دارای سه عضو اصلی به شرح زیر می باشند:
الف- یک نفر قاضی از میان رؤسای شعب یا مستشاران یا دادرسان دیوان عدالت اداری برای عضویت در شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 3 این آئین نامه و یک نفر از قضات شاغل در مراکز استان ها که دارای حداقل ده (10) سال سابقه قضایی باشد، برای عضویت در شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع بند (ج) ماده 3 یاد شده؛
قاضی عضو شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 3، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود. قاضی عضو شوراهای حل اختلاف تخصصی مستقر در مراکز استان ها با پیشنهاد رئیس دیوان عدالت ادرای و رئیس کل دادگستری استان مربوط، انتخاب و از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
ب- یک نفر از مدیران دستگاه های موضوع ماده 2 این آئین نامه، دارای وثاقت و حداقل ده سال سابقه کاری؛
مدیران مذکور، بر حسب مورد در هر یک از شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع ماده 3 آئین نامه به ترتیب با معرفی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور یا وزیر و یا بالاترین مقام مسئول مربوط یا استاندار و با ابلاغ رئیس دیوان عدالت اداری تعیین خواهند شد.
ج- یک نفر عضو معتمد از میان وکلاء، کارشناسان، قضات بازنشسته و سایر افراد صاحب نظر در مضوعات تخصصی، با ابلاغ رئیس دیوان عدالت اداری.
تبصره 1- هر شورای حل اختلاف تخصصی می تواند دو عضو علی البدل با شرایط مندرج در بندهای (ب) و (ج) داشته باشد.
تبصره 2- مسئول دبیرخانه شورای حل اختلاف تخصصی، توسط دیوان عدالت اداری معرفی شده و برابر ضوابط جاری شوراهای مذکور فعالیت خواهد نمود.

ماده 5- مطرح شدن پرونده در شوراهای حل اختلاف تخصصی به یکی از سه طریق زیر می باشد:
الف- مراجعه مستقیم شاکی و طرح شکایت در شورا؛
ب- ارجاع پرونده از سوی واحد ارجاع دیوان عدالت اداری قبل از ثبت در دیوان؛
ج- ارجاع پرونده های مطروحه در شعب دیوان با پیشنهاد رئیس شعبه رسیدگی کننده و موافقت مقام ارجاع کننده.

ماده 6- یکی از معاونین دیوان عدالت اداری با هماهنگی اداره کل پیگیری امور استان های قوه قضائیه و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری یا وزیر و بالاترین مقام مسئول مربوط یا استاندار (بر حسب مورد)، نسبت به تشکلی شوراهای حل اختلاف تخصصی و تأمین و گزینش نیروی انسانی و اداره آن اقدام می نماید. سازمان و تشکیلات این شوراها از سوی معاونت مزبور تدوین و با پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری و تصویب رئیس قوه قضائیه به مرحله اجراء در می آید.

ماده 7- پرونده های مطرح شده در شوراهای حل اختلاف تخصصی به طریق زیر مورد رسیدگی قرار می گیرد:
الف- موضوع بدواً از طریق راهنمایی شاکی و مأمور یا اداره طرف شکایت و ضمن تلاش در حل آن از طریق تصالح، مورد پیگیری قرارگرفته و در صورت حصول توافق طرفین، اتخاذ تصمیم شده و ضمن تنظیم گزارش اصلاحی، پرونده مختومه می گردد.
ب- در صورتی که مطابق نظر اکثریت اعضای شورای حل اختلاف تخصصی، پرونده غیر قابل رسیدگی در آن شورا باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال تا مطابق قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به یکی از شعب آن ارجاع گردد.
ج- چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرد و بر اساس رأی اکثریتی که قاضی عضو شورا در آن قرار دارد، حکم مقتصی صادر می شود. این رأی به طرفین ابلاغ گردیده و در فرصت قانونی قابل تجدیدنظر در شعب دیوان خواهد بود. در صورتی که رأی اکثریت مشتمل بر رأی قاضی عضو شورا نباشد، طبق بند (ب) این ماده عمل خواهد شد.

ماده 8- رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تخصصی تابع تشریفات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ماده 9- محل استقرار و تجهیزات مورد نیاز شوراهای حل اختلاف تخصصی، به نحو زیر تأمین خواهد شد:
الف- شوراهای موضوع بند (الف) ماده 3، از سوی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری؛
ب- شوراهای موضوع بند (ب) ماده 3، از سوی دستگاه محل استقار شعب شوراهای تخصصی.
ج- شوراهای موضوع بند (ج) ماده 3، از سوی استانداری یا دادگستری استان مربوط بر حسب توافق دیوان عدالت اداری و دو مرجع مزبور.

ماده 10- حق الزحمه اعضای شوراهای حل اختلاف تخصصی بر اساس دستورالعملی که از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و اداره کل پیگیری امور استان ها و سازمان های وابسته قوه قضائیه تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، از محل اعتبارات دیوان عدالت اداری تأمین می گردد.

ماده 11- اعتبارات لازم برای اجرای این آئین نامه، همه ساله در بودجه سنواتی دستگاه های مربوط پیش بینی خواهد شد.

ماده 12- رئیس دیوان عدالت اداری موظف است تمهیدات لازم جهت نظارت بر انجام کار شوراهای حل اختلاف تخصصی را فراهم نماید.

این آئین نامه به عنوان الحاقیه به آئین نامه موضوع ماده 189 تنفیذی قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 27949/ت33416 هـ مورخ 8/5/1384 اضافه می شود.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.